Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politicã de confidențialitate

AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. și-a luat angajamentul de a respecta drepturile d-voastrã personale. Puteți fi sigur(ã) cã datele d-voastrã cu caracter personal sunt operate cu grijã, în conformitate cu legislația privind protecția și securitatea datelor. Prezenta politicã de confidențialitate ("politicã") descrie modul în care noi tratãm datele d-voastrã cu caracter personal atunci când utilizați produsele și serviciile noastre și când acestea sunt puse la dispoziția d-voastrã. Aceastã politicã stabilește modul în care AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. opereazã datele ția noastrã, informându-vã și cerându-vã consimțãmântul în cazul în care legea aplicabilã prevede acest lucru.

Aceastã politicã este valabilã și în cazul vizitatorilor site-urilor web ale companiei AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. și ale întreprinderilor sale afiliate.

Vã rugãm ca la citirea prezentei politici sã luați în considerare și prevederile noastre contractuale generale și politica noastrã generalã de confidențialitate. Politica noastrã s-ar putea sã se modifice din când în când. Vã rugãm sã verificați în mod regulat pe site-urile noastre web eventualele modificãri ale politicii noastre în aceastã privințã!

Produsele și serviciile noastre pot fi legate de site-urile web ale altor companii și de serviciile oferite de acestea; aceste companii pot avea propriile lor politici de confidențialitate. Vã recomandãm sã citiți politicile de confidențialitate ale acestor terțe pãrți! Nu ne asumãm nici o rãspundere pentru practica de protecție a datelor aparþinând unor terțe pãrți și nici pentru produsele sau conținutul serviciilor oferite de acestea.

La conceperea Politicii am luat în considerare urmãtoarele legi în vigoare:

Legea CXII/2011 privind drepturile persoanei sub aspectul prelucrãrii datelor cu caracter personal și libertatea informației;

Legea VI/1998 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea la calculator a datelor cu caracter personal;

Legea C/2003 privind comunicațiile electronice;

Ordonanța guvernului nr. 226/2003 (13 decembrie) privind condițiile speciale ale gestionãrii datelor la furnizorii de servicii de comunicații electronice, securitatea datelor în cadrul serviciilor electronice, precum și regulile de afișare a codului de identificare și redirecționarea apelurilor;

Legea CVIII/2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societatea informaționalã.

Ce se înþelege prin date cu caracter personal?
În scopul stabilirii unor norme riguroase în privinþa protecþiei datelor, ne referim la datele cu caracter personal în sensul mai larg al expresiei, astfel expresia include orice datã referitoare la orice persoanã fizicã, de ex. angajat sau utilizator, cuprinzând, printre altele, nume, adrese, date de naºtere, adrese e-mail.

Noþiuni legate de datele cu caracter personal:

persoana vizatã
orice persoanã fizicã definitã, identificatã sau identificabilã – în mod direct sau indirect – cu ajutorul unor date cu caracter personal;

date cu caracter personal
date ce pot fi legate de persoana vizatã – mai ales numele, codul numeric personal, precum ºi unul sau mai mulþi factori specifici identitãþii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale -, precum ºi concluziile trase din aceste date, referitoare la persoana vizatã;

date speciale
datele cu caracter personal referitoare la originea rasialã, la apartenenþa la o minoritate naþionalã sau etnicã, la opinia politicã sau la apartenenþa de partid, la convingerile religioase sau filozofice, la apartenenþa sindicalã, la viaþa sexualã, la starea de sãnãtate, la pasiuni anormale precum ºi datele personale penale;

operarea datelor
orice operaþiune sau set de operaþiuni efectuate cu date, indiferent de procedeul aplicat, mai ales colectarea, consemnarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, schimbarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, divulgarea, alinierea sau combinarea, blocarea, ºtergerea ºi distrugerea, precum ºi împiedicarea utilizãrii în continuare a datelor, înregistrãrile foto, audio sau video, precum ºi înregistrarea unor caracteristici fizice adecvate pentru identificarea unei persoane (cum ar fi amprentele digitale sau palmare, mostre de ADN, scanarea irisului);

prelucrarea datelor
efectuarea sarcinilor tehnice legate de operaþiunile de operare a datelor, indiferent de metodele ºi mijloacele utilizate pentru efectuarea operaþiunilor ºi de locul utilizãrii, dacã sarcinile tehnice sunt efectuate asupra datelor;

transmiterea datelor
punerea datelor la dispoziþia unor anumite terþe persoane;

publicarea datelor
punerea datelor la dispoziþia oricui;

operator de date
persoana fizicã sau juridicã sau organizaþia fãrã personalitate juridicã care stabileºte singurã sau împreunã cu alþii scopul operãrii datelor, ia decizii cu privire la operarea datelor (inclusiv mijloacele utilizate) ºi le pune în aplicare personal sau printr-un prelucrãtor de date mandatat;

prelucrãtor de date
persoana fizicã sau juridicã sau organizația fãrã personalitate juridicã care, pe baza unui contract încheiat cu operatorul de date – inclusiv contractele încheiate pe baza dispozițiilor legale -, efectueazã prelucrarea datelor;

ștergerea datelor
a face de nerecunoscut datele astfel încât sã fie imposibilã reconstituirea lor;

catalogarea datelor
marcarea datelor cu semne de identificare în vederea diferențierii acestora;

blocarea datelor
marcarea datelor cu semne de identificare cu scopul de a limita în mod definitiv sau pe o perioadã determinatã operarea cu aceste date;

distrugerea datelor
distrugerea fizicã completã a suportului de date care conține datele respective;

Principiile operãrii datelor

Datele cu caracter personal pot fi operate numai dacã

persoana vizatã își dã consimțãmântul, sau

dacã legea sau hotãrârea în acest sens a consiliului local, adusã pe baza dispozițiilor legii, dispune acest lucru. Legea poate dispune în interes public publicarea unor date cu caracter personal, indicând în mod explicit sfera datelor respective. În toate celelalte cazuri, publicarea datelor poate fi fãcutã numai cu consimțãmântul persoanei vizate, în cazul datelor speciale consimțãmântul trebuie sã fie dat în scris. În caz de dubii se presupune cã persoana vizatã nu și-a dat consimțãmântul. Se considerã cã persoana vizatã și-a dat consimțãmântul în cazul datelor pe care le-a comunicat în cursul unor luãri de cuvânt publice sau în cazul datelor furnizate de persoana vizatã pentru a fi publicate.

AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. nu colecteazã în niciun caz date speciale.

În baza § 3, punctul 1 al legii CXII/2011 privind drepturile persoanei sub aspectul prelucrãrii datelor cu caracter personal și libertatea informației, prevederile prezentei Politici privind operarea datelor și protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor se referã numai la persoanele fizice.

Cele mai importante principii ale AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. privind operarea datelor cu caracter personal:

Comunicarea datelor, operarea datelor

Înainte de operarea datelor, operatorul trebuie sã publice în mod clar ºi univoc informaþiile despre modul ºi scopul colectãrii datelor ºi, în cazul în care furnizarea datelor este voluntarã, se va menþiona acest caracter voluntar al furnizãrii de date;

Datele cu caracter personal pot fi operate numai într-un scop determinat, pentru a exercita un drept ºi a respecta o obligaþie;

Scopul operãrii datelor va fi respectat în orice etapã a operãrii;

Operarea datelor se va efectua numai în mãsura ºi pe perioada necesarã realizãrii scopului;

În lipsa unei prevederi legale, datele cu caracter personal vor fi operate numai cu acordul vizitatorului;

Caracterul voluntar sau obligatoriu al furnizãrii de date va fi menþionat înainte de colectarea datelor. În cazul furnizãrilor obligatorii de date, se va specifica legea care dispune operarea datelor.

Vizitatorul îºi poate modifica sau revoca oricând consimþãmântul privind operarea datelor sale.

În timpul operãrii datelor, acestea pot fi folosite numai în scopul specificat;

În afarã de scopul operãrii datelor, va fi publicat în mod univoc ºi cine va efectua operarea ºi prelucrarea datelor;

Scopul operãrii datelor va fi respectat în orice etapã a operãrii;

În cursul operãrii datelor, se vor opera numai acele date cu caracter personal care sunt absolut necesare pentru realizarea scopului operãrii datelor ºi cu care acest scop poate fi realizat;

Datele pot fi comunicate ºi diferitele operãri de date pot fi legate numai în cazul în care vizitatorul ºi-a dat acordul în acest sens sau dacã legea permite acest lucru ºi dacã condiþiile operãrii de date sunt respectate în cazul fiecãrei date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal operãm?

Operãm urmãtoarele date cu caracter personal, dacã este necesar sub rezerva informãrii și obținerii acordului.

Date de contact – sunt informațiile de care avem nevoie pentru a vã identifica și pentru a intra în contact cu d-voastrã. Aceste informații includ, printre altele: numele, adresa, numãrul de telefon, adresa e-mail, numele de utilizator și parola, data nașterii, preferințele lingvistice, datele de transport precum și alte informații de contact pe care ni le-ați furnizat d-voastrã în mod direct.

Informații generale de utilizare – includ informațiile generate în cursul utilizãrii produselor și serviciilor.

Alte date cu caracter personal – sunt datele obținute din surse publice, cu respectarea legislației. Putem opera și datele cu caracter personal ale altor persoane dacã ni le furnizați, de exemplu dacã cumpãrați un produs de-al nostru pentru a-l face cadou unei alte persoane.

În ce scop operãm datele cu caracter personal?

Datele referitoare la d-voastrã sunt operate în legãturã cu serviciile noastre. Este important pentru noi ca produsele și serviciile noastre sã fie simple, personalizate și sã confere încredere. Ne strãduim în mod continuu sã îmbunãtãțim serviciile noastre și sã le adaptãm cât mai bine exigențelor d-voastrã. Astfel, datele cu caracter personal sunt operate în urmãtoarele scopuri, dacã este cazul în funcție de informarea și obținerea acordului clientului.

Asigurarea produselor și serviciilor noastre. Utilizãm date de contact, date de facturare și date legate de furnizarea serviciilor pentru a dezvolta și întreține produsele și serviciile noastre, în scopuri administrative precum și în legãturã cu diferitele noastre promoþii. Aceste activitãți includ, printre altele: realizarea locațiilor de unde furnizãm serviciile noastre, suportul tehnic, actualizarea hardurilor și softurilor, facturarea, colectarea plãților și controlul de credit.

Prezentarea produselor și serviciilor noastre. Ocazional vã putem informa despre actualitãțile legate de produsele și serviciile noastre și despre promoțiile de care s-ar putea sã fiți interesat(ã). Pentru detalii consultați punctul Modul de a da sau de a retrage acordul, unde vã informãm în detaliu cum puteți stabili limitele acordului dvs.

Asigurarea achiziționãrii de produse și servicii de la partenerii noștri comerciali. Pe parcursul utilizãrii produselor și serviciilor noastre, ocazional vã putem prezenta prin internet oferte speciale, oferindu-vã posibilitatea de a cumpãra bunuri și servicii de la partenerii noștri, de ex. care publicã anunþuri, reclame (în cele ce urmeazã împreunã: "parteneri comerciali"). În cazul în care vã decideți sã primiți aceste oferte sau sã efectuați o tranzacție, putem colecta datele d-voastrã cu caracter personal și le putem comunica partenerilor noștri comerciali care sprijinã respectivele promoții sau tranzacții. AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O.opereazã și comunicã aceste date numai în cazul în care d-voastrã acceptați aceste oferte. În afarã de satisfacerea solicitãrii d-voastrã, partenerii comerciali pot utiliza datele d-voastrã cu caracter personal și pentru a vã trimite alte informații care v-ar putea interesa. În aspectul utilizãrii datelor cu caracter personal de cãtre partenerii noștri comerciali sunt directoare propriile lor politici de confidențialitate, și trebuie sã vã referiți la acestea în cazul în care aveți vreo întrebare privind modul în care datele d-voastrã cu caracter personal sunt utilizate de cãtre partenerii noștri comerciali.

Managementul performanței. Putem utiliza date cu caracter personal când solicitãm feedback-ul clienților privind performanțele produselor și serviciilor noastre sau calitatea altor operațiuni ale noastre. În cazul în care legislația aplicabilã ne permite, putem monitoriza și înregistra comunicãrile cu dvs., inclusiv e-mailurile, în scopuri de formare profesionalã și de management al calitãții.

Respectarea obligațiilor noastre legale. Legea ne poate obliga ca în conformitate cu prevederile unor proceduri ale instanțelor judecãtorești sau ale autoritãților sau ca rãspuns la solicitarea organelor de cercetare penalã sã transmitem date cu caracter personal. Potrivit normelor procedurilor instanțelor judecãtorești și ale autoritãților, se poate întâmpla ca transmiterea acestor date sã se facã fãrã acordul d-voastrã și fãrã sã vã informãm asupra acestui fapt. Societatea noastã își rezervã dreptul de a contesta eventuala pretenție a autoritãților de a avea acces la unele date cu caracter personal.

Alte utilizãri. În scopuri de cercetare și alte scopuri de afaceri legale, putem folosi informații anonime și agregate pentru a realiza rapoarte și analize, de exemplu în ceea ce privește tipul conținutui și/sau anunþurilor la care utilizatorii noștri se uitã sau peste care trec fãrã sã se uite.

Operarea datelor cu caracter personal ale copiilor. În cazul în care vizitatorii cer operarea datelor cu caracter personal ale unui copil sub 14 ani, aceste date pot fi înregistrate numai în cazul în care datele necesare sunt furnizate în mod demonstrabil de cãtre reprezentantul legal al copilului. Pentru ca declarația unui minor de peste 14 ani și sub 16 ani sã fie valabilã, trebuie sã ni se punã la dispoziție consimțãmântul unui pãrinte sau al altui reprezentant legal, completat într-o formã corespunzãtoare și verificabilã. În lipsa unei astfel de împuterniciri nu înregistrãm datele cu caracter personal ale copiilor (nici mãcar în cazul în care, în lipsa înregistrãrii, serviciul respectiv nu poate fi utilizat).

Cui putem transmite date cu caracter personal?

AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. și-a luat angajamentul de a proteja datele d-voastrã cu caracter personal. Pentru a putea furniza produsele și serviciile noastre, în conformitate cu legislația aplicabilã și în funcție de informarea prealabilã a clientului și de consimțãmântul acestuia, putem transmite date cu caracter personal unor terțe pãrți, inclusiv celor care se aflã în afara UE și Elveției, în țãri în care reglementãrile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din UE și Elveția, în conformitate cu cele descrise mai jos.

Departamente din cadrul grupului de societăţi. Putem transmite datele d-voastrã cu caracter personal oricãrei întreprinderi mamã, oricãrei filiale sau altor întreprinderi aflate sub management comun (denumite împreunã: "întreprinderi afiliate"). În aceste cazuri avem pretenția ca întreprinderile afiliate sã respecte prezenta politicã.

Angajații companiei AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O.. Numai un grup de angajaþi cu autorizație specialã are acces la datele d-voastrã cu caracter personal. Aceºti angajaþi pot cunoaºte numai informaþiile absolut necesare pentru a-ºi îndeplini sarcinile în mod corespunzãtor.

Parteneri comerciali. Dacã d-voastrã doriþi sã participaþi la o tranzacþie afiºatã la noi, dar efectuatã de cãtre partenerii noºtri comerciali, în cazul dat putem sã transmitem date cu caracter personal acestor parteneri comerciali. Pentru mai multe detalii, consultaþi punctul "În ce scop operãm datele cu caracter personal?"

Achiziþia societãþii. În cazul în care societatea AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. va fi achiziþionatã de o altã companie, sau compania respectivã va dobândi mijloacele acestei societãþi, printre care ºi datele cu caracter personal operate de cãtre AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O., cumpãrãtorul va prelua drepturile ºi obligaþiile referitoare la datele dvs. cu caracter personal, descrise .

Alte terþe pãrþi. În cazul în care legislaþia aplicabilã permite ºi dacã transmiterea datelor este necesarã pentru a putea furniza produsele ºi serviciile noastre (de ex. serviciul de relații clienþi), putem transmite date cu caracter personal unor terþe pãrþi în care avem încredere, precum ºi unor furnizori terþe pãrþi de la care AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. solicitã în mod expres furnizarea unor produse ºi servicii. În acest caz se prevede ca aceste pãrþi sã opereze datele în mod confidenþial ºi în condiþii de securitate, ºi sã le foloseascã exclusiv pentru a ne furniza respectivele produse ºi servicii. În cazul în care legislaþia aplicabilã permite, putem transmite date cu caracter personal ºi unor firme de recuperare a creanþelor. Pot apãrea ºi cazuri în care legea ne obligã sã transmitem date cu caracter personal autoritãþilor sau altor terþe pãrþi.

Cum protejãm datele cu caracter personal? Facem tot ce ne stã în putinþã ºi luãm toate mãsurile pentru a proteja datele abonaþilor noºtri ºi drepturile lor privind aceste date. În conformitate cu reglementarea aplicabilã, societatea noastrã a desemnat persoanele care sunt responsabile pentru securitatea reþelei noastre ºi pentru suportul infrastructurii ºi sistemelor informatice din cadrul societãþii. Pentru protejarea datelor cu caracter personal am implementat diferite soluþii în funcþie de serviciul sau produsul oferit sau furnizat dvs. Acestea pot fi soluþii tehnice sau pot avea la bazã prezenta politicã. Aceste soluþii pot include, printre altele, protecþia prin parolã, criptarea, folosirea unor firewall-uri, protecþia contra viruºilor ºi intruziunilor, precum ºi sistemul de limitare a accesului angajaþilor. Cât timp pãstrãm datele d-voastrã cu caracter personal?

Datele cu caracter personal se pãstreazã numai atât cât este necesar realizãrii scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului când legea ne obligã sã le pãstrãm o perioadã mai lungã.Modul de a vã da acordul și de a-l retrage

În cazul în care vã dați acordul, vã putem contacta pentru a vã informa despre produsele și serviciile noastre care v-ar putea interesa. În cazul în care nu mai doriți sã fiți destinatarul(a) acestei activitãți de marketing direct, puteți interzice trimiterea acestor materiale în mai multe moduri (e-mail, SMS, telefon, scrisoare prin poștã).

Ce sunt "cookie-urile"?

"Cookie-urile" sunt niște fișiere de mici dimensiuni, stocate în browserul d-voastrã. Browserul colecteazã unele informații, cum ar fi tipul browserului utilizat, sistemul de operare, site-urile web vizitate, ora vizitelor, conținutul vizualizat, reclamele vizionate și alte date privind fluxul de clickuri.

Cu ajutorul cookie-urilor putem sã ne adaptãm mai bine site-urile web nevoilor abonaților, vã putem oferi un serviciu mai bun și mai personalizat și putem sã reținem unele alegeri ale d-voastrã, nemaifiind nevoie sã le faceți din nou. Cu ajutorul cookie-urilor putem afla ºi nivelul frecventãrii site-ului nostru web, inclusiv paginile vizitate, numãrul vizitatorilor și ruta aleasã de cãtre aceștia.

Putem apela la furnizori de rețele publicitare pentru a ne ajuta sã prezentãm reclame sau alt conținut pe acest site web și alte site-uri web care afișeazã reclame ale companiei AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. Furnizorii de rețele publicitare pot utiliza cookie-uri, web beacon-uri sau tehnologii similare de pe calculatorul, dispozitivul mobil sau alt dispozitiv al d-voastrã pentru a personaliza reclamele sau conținutul în funcție de interesul arãtat, creând profilul navigãrii d-voastrã pe acest site web sau alte site-uri web pe care le-ați vizitat. Utilizarea cookie-urilor, web beacon-urilor sau a altor tehnologii similare de cãtre furnizorii noștri de rețele publicitare este țialitate ale acestora, și nu politicii de confidențialitate a companieiAMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O.

Puteți activa și dezactiva manual cookie-urile pe calculatorul, dispozitivul mobil sau alt dispozitiv al d-voastrã. Majoritatea browserelor oferã opțiunea de a accepta sau refuza anumite cookie-uri și de a refuza sau a șterge toate cookie-urile. Procedura depinde de browserul d-voastrã. Pentru a folosi aceastã funcție, citiți instrucțiunile proprii ale browserului d-voastrã – însã restricționarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact negativ asupra utilizabilitãții multor site-uri web.

Care sunt drepturile d-voastrã?

Aveți dreptul de a cere ștergerea sau actualizarea datelor d-voastrã cu caracter personal incomplete, incorecte sau depãșite. În cazul în care considerați cã datele noastre referitoare la d-voastrã sunt incomplete, incorecte, necorespunzãtoare sau depãșite, vã rugãm sã ne faceți cunoscut acest lucru, iar noi vom face modificãrile necesare în termen legal.

Aveți dreptul de a cunoaște ce date cu caracter personal pãstrãm despre d-voastrã. Când legea aplicabilã ne permite, vã putem solicita o micã taxã care sã acopere costurile de administrare când vã furnizãm aceste date.

De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita sã stopãm prelucrarea datelor d-voastã în scopuri de marketing direct. Dacã doriți sã nu mai primiți informații de marketing direct de la noi, vã rugãm sã contactați serviciul nostru de relații clienți.
Orice client poate solicita ștergerea din sistemul nostru a datelor sale cu caracter personal, însã în unele cazuri solicitantul trebuie sã accepte cã dupã ștergerea datelor legate de un serviciu, nu-l va mai putea utiliza sau nu-l va putea utiliza în același mod ca pânã atunci. Dupã primirea solicitãrii, aceasta este îndeplinitã imediat și ștergem datele specificate de vizitator din baza noastrã de date.

Definiții

Când pe site-ul nostru web îi solicitãm vizitatorului date cu caracter personal, dupã citirea și interpretarea textului informativ necesar, vizitatorul este liber sã decidã dacã ne dã sau nu informațiile solicitate. Însã vizitatorul trebuie sã știe cã în cazul în care nu ne dã datele sale cu caracter personal, s-ar putea întâmpla sã nu poatã utiliza unele servicii legate de furnizarea datelor cu caracter personal.

Prezenta Politicã se referã la protecția acelor date cu caracter personal ale vizitatorilor care nu sunt destinate publicitãții. În cazul în care cineva își publicã datele cu caracter personal sau o parte din ele din proprie inițiativã, aceste date nu cad sub incidența acestei Politici.

În cazul în care înregistrarea vizitatorului este obligatorie pe unele pagini ale site-ului web, indicãm de fiecare datã care sunt datele care trebuie sã fie furnizate în mod "obligatoriu", precum ºi scopul și condițiile furnizãrii acestor date. În acest caz termenul "obligatoriu" nu se referã la caracterul obligatoriu al colectãrii de date, ci la faptul cã în lipsa completãrii unor câmpuri, înregistrarea eșueazã, va putea fi respinsã.

Datele cu caracter personal furnizate de cãtre vizitatori pot fi completate sau legate de alte date provenite din alte surse numai cu acordul vizitatorului.

În cazul în care compania AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. solicitã unor firme cu care este în relație de afaceri sã-i facã sau sã-i opereze site-ul web, și pe parcursul desfãșurãrii unui astfel de serviciu se colectezã date cu caracter personal, aceste date țin de competența companiei AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. în privința utilizãrii și operãrii datelor, ca și cum informaþiile ar fi colectate și stocate de ea însãși. În cadrul unei astfel de colaborãri, partenerul operator procedeazã în numele companiei AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O. pe care o reprezintã, și datele cu caracter personal sunt colectate pentru AMC Networks Central Europe Kft./AMC Networks Central Europe S.R.O., aceste cazuri cad de asemenea sub incidența prezentei Politici. În caz de operare a datelor se va indica în mod clar identitatea operatorului de date, iar în caz de prelucrare a datelor se va indica identitatea prelucrãtorului de date.

Cum puteți sã ne contactați referitor la aceastã politicã?

Dacã aveți întrebãri sau comentarii referitoare la aceastã politicã, sau dacã doriți informații privind datele d-voastrã cu caracter personal pe care le operãm, vã rugãm sã-l contactați pe responsabilul nostru în probleme de confidențialitate la adresa de e-mail: privacy@chellocentraleurope.com.